UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Thursday, 04 April 2019

On mine awareness day, UN Chief calls on all States to provide political, financial support for mine action

TEHRAN, 4 April 2019 (UNIC) – United Nations Secretary-General Antonio Guterres in his message on the Interntional Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action, 4 April 2019, called on all States to provide political and financial support for mine action.

The full text of his message reads:

The path towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development must be clear of landmines, explosive remnants of war and improvised explosive devices. All people have the right to live in security, and not fear their next step. Mine action clears paths and creates safe ground on which homes can be built or rebuilt. Mine action changes mindsets so that people know how to protect themselves. It gives people and communities new horizons and hope.

For more than 20 years, the United Nations has helped States to free themselves from the threat of mines, explosive remnants of war and improvised explosive devices. This year, the United Nations has launched a new strategy and a campaign -- “Safe Ground” -- to ensure that no one, no state, and no war zone is left behind. With this global campaign, our aim is to turn minefields into playing fields, and to raise resources for victims and survivors of armed conflict.

I call on all States to provide political and financial support for mine action. I also call on States that have not yet acceded to the Anti-Personnel Mine Ban Convention, the Convention on Certain Conventional Weapons and associated Protocols, and the Convention on Cluster Munitions, to do so without delay. For prevention, protection, and lasting peace, universalization of these treaties is essential and strict compliance with International Humanitarian Law is a must.

I pay tribute to the UN Mine Action Service and to the women and men who show extraordinary bravery in advancing this vital work, literally step by step.   On this International Day for Mine Awareness, let us reaffirm our commitment to eradicating the horrendous damage caused by landmines and assisting those who have been harmed by their use.  

  • Published in Other
Read more...

فروردین 98- فراخوان گوترش برای جلب حمایت سیاسی و مالی دولت ها در راستای اقدام علیه مین

تهران – 15 فروردین 1398 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی آگاهی ازمین و کمک برای اقدام علیه آن، 4 آوریل  2019 برابر با 15 فروردین ماه جاری همه دولت ها را برای حمایت سیاسی و مالی در راستای اقدام علیه مین فراخواند.

 متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

مسیر دستیابی به دستور کار 2030 برای توسعه پایدار باید از مین های زمینی، مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ و دستگاه های انفجاری دست ساز پاک شود. همه مردم حق دارند درامنیت زندگی کنند و از گام بعدی خود نترسند. اقدام علیه مین  مسیرها را پاک  وزمینی امن ایجاد می کند که در روی آن خانه ها می توانند ساخته و بازسازی شوند. اقدام علیه مین ذهنیت را تغییر می دهد تا مردم بدانند چگونه از خودشان محافظت کنند. این امر به مردم و جوامع افق های جدید و امید می دهد.

برای بیش از 20 سال، سازمان ملل متحد به کشور ها کمک کرده است تا از تهدید مین ها، مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ و دستگاه های انفجاری دست ساز، خود را آزاد سازند. سازمان ملل متحد امسال برای اطمینان از اینکه هیچ فرد، کشور و منطقه جنگی نادیده گرفته نشود، خط مشی جدید و جنبش " زمین امن"  را معرفی کرده است.  با این نهضت جهانی، هدف ما این است که زمین های آلوده به مین را به زمین های بازی تبدیل کنیم و منابع را برای قربانیان و بازماندگان درگیری های مسلحانه افزایش دهیم.

 اینجاب همه دولت ها را به حمایت سیاسی و مالی در راستای اقدام علیه مین فرا می خوانم. همچنین از کشورهایی که هنوزبه کنوانسیون منع مین های ضد نفر، کنوانسیون سلاح های متعارف ویژه و پروتکل مربوطه همچنین کنوانسیون مهمات خوشه ای ملحق نشده اند، می خواهم هرچه سریعتر به آن ها بپیوندند.  برای پیشگیری، حفاظت و صلح پایدار، جهانی سازی این معاهدات لازم است و پیروی از قوانین بین المللی حقوق انساندوستانه ضروری است.

اینجانب به "خدمات اقدام علیه مین سازمان ملل متحد" همچنین به زنان و مردانی احترام می گذارم که شجاعت فوق العاده ای برای پیشبرد این امر حیاتی به صورت گام به گام دارند. در این روز بین المللی آگاهی ازمین و کمک برای اقدام علیه آن ، اجازه دهید تعهدمان را به ریشه کن کردن آسیب های وحشتناک ناشی از مین های زمینی و مساعدت به کسانی تجدید نماییم که بخاطرآن ها آسیب دیده اند. 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time